مستقیم آبادی

در این چندسطر به‌دنبال طرح دغدغه کشور که در راستای شعار سال است می‌پردازیم. همان‌طور‌که مقام‌معظم‌رهبری فرمودند باید به‌دنبال تحول و دگرگونی در ساختارها باشیم نه تحولی که معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی در ذهن دارند، بلکه تحول در اقتصادی که وابسته به دولت و نفت است.

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه در این چندسطر به‌دنبال طرح دغدغه کشور که در راستای شعار سال است می‌پردازیم. همان‌طور‌که مقام‌معظم‌رهبری فرمودند باید به‌دنبال تحول و دگرگونی در ساختارها باشیم نه تحولی که معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی در ذهن دارند، بلکه تحول در اقتصادی که وابسته به دولت و نفت است.

در این چندسطر به‌دنبال طرح دغدغه کشور که در راستای شعار سال است می‌پردازیم. همان‌طور‌که مقام‌معظم‌رهبری فرمودند باید به‌دنبال تحول و دگرگونی در ساختارها باشیم نه تحولی که معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی در ذهن دارند، بلکه تحول در اقتصادی که وابسته به دولت و نفت است.

یکی از این راه ها  ایجاد بستر شغلی مناسب در روستاها و نقاط کور و دور افتاده است که باید مسیر کاشت و داشت و برداشت را در کشاورزی میسر کرد. اما نکته جالب توجه اینجاست که راهکار رشد تولیدات کشاورزی نه‌تنها کشور را در این زمینه به خودکفایی می‌رسانداشتغال پایدار را برای روستائیان فراهم میکند

دلیل ماندگاری یک روستایی در روستا نه‌تنها مسکن که اشتغال است و راه ایجاد اشتغال پایدار در روستاها کشف استعدادهای بومی و طبیعی آن اقلیم است، زیرا در هر نقطه جغرافیایی یک ویژگی مبرز و وجه ممیزه‌ای وجود دارد.

در دولت های اخیر هم شاهد این نگرش بودیم که برای ماندگاری کشاورزان و روستائیان در نقاط روستایی وام‌های ساخت مسکن داده شد که این وام‌ها و این راهکار فقط چند سال ‌توانست یک روستایی را در روستایش پایبند کند

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند