منافقین در تور

فرآیند پول رسانی به مرتبطین فریب خورده منافقین در ازای عملیات ایذایی در داخل کشور باعث شد تا این گروهک اقدام به تأسیس چند شرکت پوششی نماید و حالا ضربه وزارت اطلاعات به شبکه مالی این گروهک تروریستی یکی از بزرگترین ضربات دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به منافقین در چند سال اخیر بوده است.

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه فرآیند پول رسانی به مرتبطین فریب خورده منافقین در ازای عملیات ایذایی در داخل کشور باعث شد تا این گروهک اقدام به تأسیس چند شرکت پوششی نماید و حالا ضربه وزارت اطلاعات به شبکه مالی این گروهک تروریستی یکی از بزرگترین ضربات دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به منافقین در چند سال اخیر بوده است.

فرآیند پول رسانی به مرتبطین فریب خورده منافقین در ازای عملیات ایذایی در داخل کشور باعث شد تا این گروهک اقدام به تأسیس چند شرکت پوششی نماید و حالا ضربه وزارت اطلاعات به شبکه مالی این گروهک تروریستی یکی از بزرگترین ضربات دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به منافقین در چند سال اخیر بوده است.

این ضربه نه تنها بازوهای مالی منافقین را در ایران قطع کرد، بلکه امکان جذب نیروی انسانی این گروهک را نیز به شدت ضعیف کرده است، زیرا منافقین به عنوان یک گروه منفور در جامعه ایران تنها به لطف وعده های مالی می توانست موفق به جلب همکاری از درون ایران شوند.

هر چند منافقین ادعا می کنند اعضای کانون های شورشی از هواداران گروهک در درون ایران تشکیل شده اند، اما واقعیت این است که این نوجوانان فریب خورده با وعده هایی که عموماً محقق نمی شوند، حاضر به همکاری با منافقین شده و در نهایت نیز فرجامی جز دستگیری برایشان متصور نیست.

شبکه تأمین مالی منافقین که توسط وزارت اطلاعات شناسایی شد و ضربه خورد، در حال تأمین مالی و تجهیزاتی ۵۰ کانون شورشی در سراسر کشور بوده است. بررسی میزان عملیات های ایذایی مرتبط با این گروهک در ایران نیز نشان می دهد که عدد ۵۰ بخش قابل توجهی از افراد مرتبط با منافقین را در بر می گیرد

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند