عشق، طوفان و طغیان

عاشق شدن ممکن است شورانگیز باشد، اما به خودی خود، کلید رسیدن به خوشبختی نیست. شاید دقیق‌تر آن باشد که بگوییم عاشق شدن هزینه اولیه‌ای است که برای به دست‌آوردن خوشبختی می‌پردازیم

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست
برچسب ها: عشق عاشقی زندگی

پاسخ شبهه عاشق شدن ممکن است شورانگیز باشد، اما به خودی خود، کلید رسیدن به خوشبختی نیست. شاید دقیق‌تر آن باشد که بگوییم عاشق شدن هزینه اولیه‌ای است که برای به دست‌آوردن خوشبختی می‌پردازیم

عاشق شدن ممکن است شورانگیز باشد، اما به خودی خود، کلید رسیدن به خوشبختی نیست. شاید دقیق‌تر آن باشد که بگوییم عاشق شدن هزینه اولیه‌ای است که برای به دست‌آوردن خوشبختی می‌پردازیم: مرحله‌ای شورانگیز، اما پرتنش که برای رسیدن به روابطی واقعاً رضایت‌بخش باید آن را تحمل کنیم.

عشق شورمندانه، دوره‌ای که در عشق غرق می‌شویم، اغلب عنان مغز را در دست می‌گیرد، به‌گونه‌ای که هم قادر است فرد را تا قله غرور بالا بکشد و هم او را در دره نومیدی بیفکند. بله، هیجان‌آور است

عاشق شدن «طوفان و طغیان» است: گاه سراسر سرمستی و گاه پرخطر و دلهره‌آور و فرساینده. و حالا پر شده است از تماس‌های تلفنی پرهول‌و‌ولا، نامه‌های ناخوانا و سوءتفاهم‌های همیشگی

رمز خوشبختی عاشق شدن نیست؛ عاشق ماندن است. نه به آن معنا که از نظر حقوقی به یکدیگر وصل باشیم: تحقیقات نشان می‌دهند که متأهل بودن تنها ۲ درصد سعادت ذهنی آینده زندگی را تأمین می‌کند. عنصر مهم احساس خوشبختی رضایت از رابطه است

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند